Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Lars Bache
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Personalia
  Portræt
  Kronologi
  1700-tallet
  1800-tallet
  Kunst
  Stik
  Krigssøfart
  Napoleonskrigene
  Litografi
  Litografi/kobberstik af Jacob Rieter (1758-1823): Portræt af den helsingørske færgemand Lars Bache (Bagge) (1771-1809), der den 3. november 1801 redder besætningen fra en flensburgsk brig på Københavns red. Færgemand Lars Bagge, Helsingør ( Stengade 27 fra 1801) Nytaarssang: Staal Hagen og Lars Bagge, eller den tredje November 1801 Handlingen, der ligger til grund for dette stykke, fortælles i Collegialtidende nr 47, Aar 1801, saaledes: Den 3die d. M. da det frygtelige Uvejr rasede, om hvis sørgelige Følger paa flere Steder de offentlige Tidender indeholde jevnlige Anmældelser, hændte det sig efter en fra Politimesteren i Kjøbenhavn til Canselliet indkommen Beretning, at et Skib, hjemmehørend i Flensburg, ført af Captain Drewsen og kommende fra Monaco med en Ladning Frugter, forulykkede her på Reden udenfor det yderste Batteri. Syv mand af Skibets Besætning havde længe, omspændte af Dødens Rædsler, holdt sig faste på Vraget og forgæves ventet på hjælp. Grosserer Staal Hagen her fra Staden, som fra Toldboden havde bemærketdisses ynkelige Forfatning, udlovede en Belønning paa 100 Rd.til Den eller Dem der bjergede dette for yderste Livsfare, udsatte Mandskab. En af Kjøbenhavns Færgefolk tillige med 3-4 andre Mænd, tilbød sig, at gøre Forsøg paa de Ulykkeliges Redning og sattte i muligste Hast fra Land. En Færgemand fra Helsingør, navnlig Lars Bagge, som tilligemed nogle af sine Kammerat var tilstede på Toldboden blev på samme Tid opmuntret til at Vove sig ud; Tilveiebringelseaf et Dræg og øvrigt Fornødent Redskab opholdt Ham og Dem i nogen Tid Den kjøbenhavnske Færgebaad vandt ud Norden for Lynetten; men da Baaden, som var gammel, blev fyldt med Vand, saae Folkene sig ei istand til at naae Vraget, uden de med Fare for selv at sætte til; de nødtes altsaa til at vende tilbage, uden at have opnaae deres hensigt.Færgemand Bagge, der tog en fordeelagtigere Vei, var derimod saa Heldig, efter øjensynligsteLivsfare, at rette samtlige 7 Mand og indbringe disse til Toldboden, under de Tilstedeværende Frydesraab. Bagge afslog den udlovede og ham af Grosserer Staal Hagen tilbudne Belønning, med forsikring at han Intet havde gjort for betaling. Den kjøbenhavnske Færgemand modtog til sig og sine Folk en mindre Doceur ,som tilbødes dem af bemældte Grosserer for deres Beredvillighed i at forsøge, hvad der stod i deres magt til de Ulykkeliges Redning. Efterat denne Beretning har fra Cancelliet været hs:Majestæt forelagt, har det Behaget Allerhøjstesamme at resolverer saaledes: ”Af Cancelliets allerunderdanigste Beretning, angaaende 7 Skibbrudnes Redning d. 3.November D.A paa kjøbenhavns Red, have Vi den førnøielse, som Vi altid føle ved Værdige Dannemænds ædle Daad, erfaret: deels at Grosserer Staal Hagen, dreven af Menneskelighedsfølelse, ved Udlovede Belønninger har opfordret alle Dem, som kunne komme de Ulykkelige til Redning, dels den raske ærekiære Færgemand Bagges Mod, med hvilket han, understøttet af de brave Færgemænd Frederik Wilhelsen, Peder Magnusen og Lars Worm Jensen samt Tjenestekarlene Christian og Jens, uforsagt har trodset Faren og reddet de Ulykkelige og, efterat have opnaaet sit Øiemed, allerede lykkelig derved forkastet hver anden Belønning” ”” Vi anser det for en kjer Pligt, at skænke Dem: som udmærke sig ved slige Handlinger, den Hæder, hvortil Vi har grundet Adgang. Vi ville derfor, at Cancelliet tilkjendegiver Grosserer Staal Hagen vort allernaadigste Bifald for hans værdige Forhold i denne sag. Vi forunde Færgemanden Bagge Sølvmedaillen pro meritis og en aarlig pension på 30 Rd. Vi skænke enhver af Dem, som foruden Færgemand Bagge havde deltaget i Redningen, en præmie af 5 danske Ducater.”” Lise Friis´s transkription af Frederik Høgh Guldbergs samlede værker e-bog II
 • Dybbøl Mølles møller
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1700-tallet
  Kunst
  Personalia
  Portræt
  Litografi
  Litografi af L. Nissen, 1790, efter maleri af Carl Rosenhoff: Portræt af Dybbøl Mølles (1792) møller Lorentz Clausen (1753-?).