Are you sure you want to delete this item? Are you sure you want to delete these 0 items?

Download

Oops! Something went wrong! It doesn't appear to have affected your data. Please notify your system administrator if the problem persists. Access denied
Your session was expired. Page will be reloaded.

Processing...

Your assets are ready. If the download does not start automatically, click Download.

Add assets to album

 • Arsuk, udsigt fra udstedet
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  1800-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Isbjerge
  Kyst
  Tavle 146: Udsigt mod Sydvest fra Udstedet Arsuk. Udsigt ud over Havet og over mod den 16 km. sydvest for Stedet beliggende 745 Meter høje Ø Storø. I Mellemgrunden ses den lille Naturhavn og ud for den de ret nær ved Udstedet, syd og sysdøst for dette, beliggende to Småøer. Til venstre ses Grønlænderhusene og Spækhuset. Billedet er taget fra Bestyrerboligen. Se iøvrigt Forklaringerne til Tavle 142-145. Foto 7/3-1890. Udsigt fra Arsuk; i forgrunden dal, der går ud mod fjord med isbjerge; til venstre grønlandske vinterhuse; i baggrunden bjerge; sne.
 • Arsuk, udsted
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  1800-tallet
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Tavle 144: Mellem Grønlænderhusene ved Udstedet Arsuk. Udsigt mod Nord. I Mellemgrunden ses Sygehuset (til venstre) og Bestyrerboligen med Flagstangen. Det bratte Fjæld i Baggrunden er en af Udløberne fra de høje Fjæld Kunait, ved hvis Fod Udstedet ligger. Se iøvrigt Forklaringerne til Tavle 142 og 143. - Den unge Grønlænder til venstre ved Navn Peter Hansen var den daglige flinke tolk for Forf. under dennes Ansættelse som Læge ved Udstedet. Foto ca. 1/10-1890. Udstedet Arsuk; i forgrunden grønlændervinterhuse med grønlændere; i mellemgrunden dal med hus; i baggrunden fjeldet med sne på toppen,
 • Arsuk, udsted
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  1800-tallet
  Tavle 143: Udstedet Arsuk set fra Syd. I Forgrunden ses Spækhuset, I Baggrunden til venstre Sygehuset, til højre den lille Kateketbolig og i Midten Bestyrerboligen, som tillige indeholdt Lægens lejlighed samt butikken. Alle Grønlænderhusene ses til højre for Spækhuset. Det bratte Fjæld i Baggrunden er en af Udløbere fra det 1395 Meter høje Kunait, ved hvis Fod Udstedet ligger. Se iøvrigt Forklaringen til Tavle 142. Foto 17/3-1890. Udstedet Arsuk; i forgrunden dal med huse; i baggrunden stejle fjelde; sne.
 • Arsuk
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Fartøj
  Havet
  1800-tallet
  Kajak
  Personalia
  Uidentificerede personer
  Tavle 142: Udstedet Arsuk set fra Sydvest. Stedet har fra gammel Tid været beboet af Grønlændere, med Udstedes Oprettelse skriver sig først fra omtrent Midten af forrige Aarhundrede. Det havde i 1918 et Befolkningsantal af 1 Dansk og 121 Grønlændere. Det kun 16 km. mod Øst beliggende Kryolitbrud Ivigtut med sin skiftende Arbejdsbefolkning har selvfølgelig ikke kunnet undgå at medføre en Fare for Overførelse af smitsomme Sygdomme, især Kønssygdomme, til Befolkningen af Arsuk. Da der i Slutningen af forrige Aarhundrede blandt denne konstateredes Tilfælde af Syfilis, iværksatte Grønlands Styrelse flere Forholdsregler for at imødegå Faren for en videre Udbredning af Sygdommen til den nærmestboende grønlandske Befolkning mod Syd og Nord. Der ansattes fast Læge ved Arsuk i nogle Aar, men da der omsider ikke sporedes flere Tilfælde, overlodes Tilsynet med Arsuk's Befolkning til Lægen ved Kryolitbruddet. For at opnå en tålelig Sikkerhed - fuldstændig vil den vanskelig kunne blive - er der fastsat en Del Regler for Arsuk-Grønlændernes Samkvem med andre Grønlændere og med fremmede i det hele taget, som gør dette Steds beboere indtil en vis Grad stavnsbundne. Den lille kønt beliggende Udsteds havn, som på Billedet ser så hyggelig ud, er dog ikke godt beskyttet fra Naturens Side, idet den - som det vil ses på Tavle 146 - mod Sydvest vender lige ud mod det åbne Hav. Mod Syd og Sydøst er den derimod nogenlunde beskyttet af to mindre Øer. Ved højre Rand ses Spækhuset og nærmest venstre Rand den lille Kateketbolig. I mellem disse to Bygninger ses alle Grønlænderhusene, af hvilke ikke et eneste den Gang havde Overbygning. Bestyrerboligen, som tillige indeholder Bolig for Lægen, når der har været ansat en sådan, ses på de tre følgende Tavler. Bagved Udstedet ses i Midten det lille Fjæld Pingo, og til venstre ses Begyndesen til det vilde, 1395 meter høje Fjæld Kunait, ved hvis Fod Udstedet ligger. Foto 20/3-1890. Udstedet Arsuk; fjord med kajakroer; huse, bjerge; sne. ;
 • Christianshåb
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Fartøj
  Havet
  Skonnert
  2-mastet skonnert
  Tavle 94: Kolonien Christianshåb set fra Øst. Den ligger på 68 gr. 49 min nordlig Bredde og blev anlagt i 1734. Den lille Koloni er bekendt for sin hyggelige lune Beliggenhed og sit gode Vejrlig. Trods den nordlige Beliggenhed har derfor de Danske fra gammel Tid stedse her drevet Havebrug med forbavsende godt Udbytte for en anselig Række Havevæksters vedkommende, idet disse dyrkes dels i Mistbænk, dels i Friland. På den anden side er Myggeplagen bekendt for at være særlig generende ved denne Koloni. Befolkningen var i 1918 ved selve Kolonien 5 Danske og kun 96 Grønlændere. Her har tidligere lejlighedsvis stationerert Læge. De offentlige Bygninger er de sædvanlige (jfr. forklaringen til Tavle 60). Foto 4/8-1906. Kolonien Christianshåb, set over en fjord (med både), liggende ved foden af lave bjerge.
 • Angmagssalik, elven med fos
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Tavle 28: Den øverste Del af den ret nær ved Kolonien Angmagssalik værende Fos, gennem hvilken den på Tavle 25 viste Sø udtømmer sit Overskud. Foto 14/9-1908. Fos i Angmagssalik-elven, styrtende ned i flere afsatser; i baggrunden vilde bjerge.
 • Angmagssalik, præstebolig
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kulturlandskab
  Tavle 7: Præsteboligen ved Kolonien Angmagssalik set fra Uglefjældet. Tæt bag ved Boligen ses et lille stykke Eng. Foto 7/9-1908. Angmagssalik, præsteboligen, et træhus med lille indhegning; i baggrunden højt fjeld.
 • Angmagssalik
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Isbjerge
  Fartøj
  Skonnert
  3-mastet skonnert
  Kulturlandskab
  Handels- og missionsstationen Angmagssalik; i forgrunden bjergside med spredte huse og hytter; i mellemgrunden fjorden med skonnerten "GODTHAAB"; i baggrunden sneklædte fjelde.
 • Angmagssalik, storis i fjorden
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Isbjerge
  Tavle 3: Ret tæt Storis ud for Kolonien Angmagssalik. Det store Land i Baggrunden er Angmagssalik-Øen med Forbjærget Orssuluviak længst til højre. I den fjærnere Baggrund længst til venstre ses Mundingen af Sermilikfjorden (Egede og Rothe's Fjord). Foto 31/8-1906. Storis ud for Angmagssalik; fjorden fyldt med små og store isflager og bjerge; i baggrunden fjelde.
 • Angmagssalik, fjorden
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Isbjerge
  Tavle 27: Ejendommelig Fjældblok på en Skrænt nær ved Kolonien Angmagssalik. Spredt storis på Tasiusak-Fjorden. Foto 31/8-1904. Fjorden ved Angmagssalik, med isflager og -bjerge; i forgrunden bjergside med klipper; i baggrunden sneklædte fjelde.
 • Angmagssalik, fjorden med "GODTHAAB"
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Isbjerge
  Fartøj
  Skonnert
  3-mastet skonnert
  Dampskib
  Tavle 40: S/S "GODTHAAB" for Anker ved Kolonien Angmagssalik. I baggrunden det 1005 meter høje Fæld Kingigtorssuak. Grønlandskibet "GODTHAAB" på fjorden ved Angmagssalik; set agter for tværs mod styrbord; rigget som skonnert, med skorsten; i baggrunden sneklædte fjelde.
 • Angmagssalik, fjorden ved kap Dan
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Havet
  Isbjerge
  Tavle 40: Skærgårdslandskab set fra Kulusuk-Øens nordlige Pynt. Spredt Storis i Søen og utallige oversomrende Snedriver på Fjældene i baggrunden. Længst til højre en lokal bræ. Foto 8/9-1908. Fjord ved Kap Dan, Angmagssalik; isflager og -bjerge; i baggrunden sneklædte fjelde.
 • Angmagssalik
  M/S Museet for Søfart, CC-BY-NC-SA
  Søhistorisk Registratur
  Kronologi
  1900-tallet
  Topografi
  Grønland
  Landskab
  Bjerge
  Kyst
  Kulturlandskab
  Havet
  Tavle 5: Kolonien Angmagssalik set omtrent Nordvest fra Højden hinsides Lakseelven. I Mellemgrunden tilhøjre ses Kirken med det lille Tårn, I Baggrunden i Midten lidt til venstre Præsteboligen, og Bestyrerboligen med Flagstangen mellem hin og Kirken. Foto 29/8-1904. Handels- og missionsstationen Angmagssalik; i forgrunden fjord; i mellemgrunden bjergside med spredte huse og kirke; i baggrunden høje fjelde